โครงการสอนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน

(ท๓๓๑๐๑) ปีการศึกษา ๒๕๔๙

สัปดาห์ที่
ชื่อเรื่องที่จะสอน
จำนวนคาบ

( ๒๙ พ.ค. – ๒ มิ.ย. )

แนะนำรายวิชา
โครงการสอน


( ๕ มิ.ย. – ๙ มิ.ย. )

บทความ จากสวนรุกขชาติถึงริมฝั่งแม่น้ำปิง
ความมืดของสังคมที่ยากจะแก้ไข
- หลักการอ่านตีความ
- การฟังอย่างมีวิจารณญาณ
- การอ่านจับใจความสำคัญ
- การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
- การอ่านออกเสียงให้ได้อรรถรส
- หลักการเขียนเล่าประสบการณ์
- หลักการเขียนย่อความ
- หลักการพูดอธิบาย

๓-๔
( ๑๒ มิ.ย. – ๒๓ มิ.ย. )

มนุษย์กับศิลปะ
- ความหมายและความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย
- หลักการอ่านในใจ
- หลักการอ่านจับใจความสำคัญ
- หลักการเขียนเรียงความ
- หลักการพูดในโอกาสต่าง ๆ
- หลักการพูดอธิบาย
- คุณค่าและประโยชน์ของวรรณคดีไทย
- การพูดแสดงความคิดเห็น
- ความหมายและองค์ประกอบของคำและ
การสร้างคำ
- คำมูล - คำประสม
- คำซ้อน - คำซ้ำ

๕-๗
(๒๖ มิ.ย. – ๑๔ ก.ค.)

ขุนช้างขุนแผนตอน กำเนิดพลายงาม
- วรรณคดี เรื่อง ขุนช้างขุนแผน
ตอน กำเนิดพลายงาม (พลายงามพบพ่อ)
-ความหมายและความรู้เกี่ยวกับศัพท์
- รูปแบบฉันทลักษณ์กลอนเสภา
- การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ
- การฟังสาธิตการอ่านทำนองเสนาะ
- การอ่านตีความ ถอดความ
- การอ่านทำนองเสนาะ
- หลักการอ่านทำนองเสนาะ(กลอนเสภา)
- หลักการใช้โวหารภาพพจน์
- การเขียนแผนภาพความคิดจากเรื่อง
- การแต่งคำประพันธ์ (กลอนเสภา)
- การพูดแสดงความคิดเห็นประเมิน
- คุณค่าที่ได้จากเรื่อง
- ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบกลางภาค

๗-๙
(๑๔ ก.ค – ๒๑ ก.ค.)

รามเกียรติ์ ตอน บทพากย์เอราวัณ
- รามเกียรติ์ทรงคุณค่า
ประวัติความเป็นมา
ประวัติผู้แต่ง, ผลงาน
- วิวิธภาษา
คำสมาส
คำสมาสแบบสนธิ
- พิจารณางานประพันธ์
ศึกษาถึงวิธีการคำแต่งคำประพันธ์
แผนผังการแต่งกาพย์ฉบัง 16
- เลิศล้ำวรรณคดีวิจักษ์
การอ่านวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์
ตอน บทพากย์เอราวัณ
- รู้รักษ์ศัพท์สำนวนภาษา
ศึกษาคำศัพท์สำนวน
- คุณค่าและการนำไปใช้
คุณค่าและการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

๑๐
( ๓๑ ก.ค.- ๔ ส.ค.)

สอบกลางภาค
 
๑๑- ๑๓
( ๗ ส.ค. – ๒๕ ส.ค.)

กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
-วรรณคดี เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
-ความหมายและความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์
-หลักการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
-การอ่านตีความ ถอดความ
- หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น
-หลักการฟังเพื่อแสดงความคิดเห็น
-หลักการพูดแสดงความคิดเห็น
-ความรู้เกี่ยวกับกาพย์ห่อโคลง
-ฟังสาธิตการอ่านกาพย์ห่อโคลง
-การอ่านทำนองเสนาะ
-การแต่งคำประพันธ์ กาพย์ห่อโคลง
-การท่องบทอาขยาน

 

๑๔-๑๘
( ๒๘ ส.ค. - ๒๙ ก.ย. )

อิศรญาณภาษิต
- ก่อเกิดกำเนิดอิศรญาณ
ศึกษาประวัติที่มา
การอ่านในใจ
- สานตำนานครูกวี
ศึกษาประวัติผู้แต่ง ผลงาน
เขียนย่อความ
- ภาษาพาทีวรรณกรรม
การอ่าน
การฟัง การดูและการพูด
- เลิศล้ำหลักภาษา
กลุ่มคำและหน้าที่ของกลุ่มคำ
- รู้ค่าวรรณคดีไทย
คุณค่าของ “อิศรญาณภาษิต ”
การนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
- ใส่ใจคำศัพท์สำนวน
- การสังเกตลักษณะคำไทยแท้
- การสังเกตคำบาลี – สันสฤต
- การสังเกตคำที่มาจากภาษาเขมร
- ทบทวนเนื้อหาก่อนสอบกลางภาค
๑๕
๑๙
( ๒ ต.ค. - ๗ ต.ค. )
สอบปลายภาค